Legacy Motors Presents FORUM 64
  New News New Releases List & Reviews Legacy Motors Auctions Forums Features Register FAQs Clubs
  Forum 24 ·  Forum 18 ·  Forum 43 ·  Forum 64 ·  The Lounge ·  Register ·  Help ·  Guidelines ·  Support Zone
 
 

Go Back   Diecast Forums – Forum 64 – Diecast Zone > mandy_ng86

Conversation Between mandy_ng86 and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. aventador
    03-26-2016 11:35 PM
    aventador
    http://biareview.com/ công ty luật http://anztheme.com/ thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc ngươi giết Lộng Trúc tiên sinh, ta không giết Lộ tiền bối. Hoặc ngươi không giết Lộng Trúc tiên sinh, ta giết Lộ tiền bối, hai lựa chọn chỉ có thể tuyển một. Kiên tŕ của ta hữu hạn, trong ṿng mười tiếng đếm nếu không làm ra lựa chọn, Ma Quyền của ta sẽ hủy diệt dung nhan tuyệt sắc này, hai ngươi chỉ có thể kiếp sau tái kiến."

    "Súc sinh!" Văn Lan Phong bi rống một tiếng, tâm t́nh dị thường kích động. Lộng Trúc đưa tay ngăn lại Văn Lan Phong, nh́n Yến Truy Tinh cười lạnh nói: "Ta thách ngươi cũng không dám giết Lộ Nghiên Thanh, giết nàng ngươi hẳn phải chết

All times are GMT -4. The time now is 12:06 AM.